ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพรรษา สุเนา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแวนูรอัยนี แวแตะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิรันด์ จันแดง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษยมาส แดงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกรียงเดช ไชยลาภ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐดนัย อินทกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธาทิพย์ จันทรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอารีฟ เจ๊ะแมง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทินกร ศรีสมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6