ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายฤกษ์ หน่อทวี
พนักงานบริการ

นายอนรรฆรัตน์ ทองแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน