ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวปาลิดา สำเนาการ
เจ้าหน้าที่งานธุรการโรงเรียน