ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจรัญ วิเชียรรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ