ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายถิรยุทธ ศรีสุวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1