ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิภาวัลย์ ชุมคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ