ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวีนัส เรืองยังมี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี