ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดารุณี ดอรอแม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจารินี จันทลิกา
ครู คศ.2