ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุนี บุญถาวร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางวิภาวี วิเชียรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวสุภาวดี วรรณเสน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0