ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุนี บุญถาวร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิภาวี วิเชียรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวสุภาวดี วรรณเสน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2