ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษฎา บุญถาวร
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤษฎา บุญถาวร
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นายจรัญ วิเชียรรัตน์
หัวหน้าการบริหารงานบุคลากร

นางสาวนิภาพร อินธุระ
หัวหน้าการบริหารงานงบประมาณ

นายถิรยุทธ ศรีสุวรรณ์
หัวหน้าการบริหารงานทั่วไป

นางสุนี บุญถาวร
หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย