ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(MISSION)

1.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้น การอ่าน-การเขียน

        การคิดวิเคราะห์

2.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวินัยของนักเรียน

3.    พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ และทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ

4.     ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1.  นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ตามความถนัด ในเรื่องการอ่านการ เขียน การคิดวิเคราะห์ มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.   นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ และทักษะทันโลก ทันเหตุการณ์

ในยุค ICT และนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.     ชุมชนและหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา