ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์
              "โรงเรียนบ้านท่าข้าม จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เน้นทักษะภาษาไทย  ปลูกฝังวินัย  ชุมชนร่วมใจจัดการศึกษา พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ"

ปรัชญา
         "การศึกษาเป็นพื้นฐานของการสร้างชีวิต"

คำขวัญ
        "  สะอาด มารยาทดี  มีความรู้  เชิดชูคุณธรรม"