ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านท่าข้าม  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่    สิงหาคม  .. ๒๔๖๒ 

นายหมวก  สุดเพชรโรจน์  เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน ชาย ๒๘  คน นักเรียน หญิง ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น  ๔๓  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  - ๔ ใช้อาคารเรียนชั่วคราว

                เมื่อ พ.. ๒๔๖๖  หมื่นวินิจ  กำนันตำบลท่าข้าม  ได้จัดการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น    หลัง  ในหมู่ที่    ตำบลท่าข้าม  ในบริเวณที่ทำการสอนอยู่เดิม  หมื่นวินิจ  ลาออกจากตำแหน่งกำนันตำบลท่าข้าม  ขุนรักษ์ธุระราษฎร์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลท่าข้าม ต่อไปได้ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ ให้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าข้าม

                .. ๒๔๘๐  ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนใหม่ ในที่ดินบริเวณปัจจุบัน จนถึงปี พ.. ๒๔๙๘  อาคารหลังเดิมชำรุดทรุดโทรม จึงได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน

หลังเก่า แล้วได้ปลูกอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น โดยราษฎรร่วมกันสละเงินส่วนตัว จำนวน ๓,๐๐๐ บาท  และให้ชื่อโรงเรียนเสียใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านท่าข้าม