ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 พ.ค. 61 ถึง 13 เม.ย. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1) จัดทำหลักสูตรสุานศึกษา 2560 2) จัดชั้นเรียน
งานด้านการบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าข้าม
   1. ประชุมปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสุานศึกษา 2560
   2. จัดชั้นเรียน
ห้องประชุมเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม งานบริหารด้านวิชาการ